By Rajasthan Cab

Flight Path

9 Days Rajasthan Tour Plan

8 Nights 9 Days Jaipur – Ajmer – Pushkar – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur

1st & 2nd Day in Jaipur

4th & 5th Day in Jaisalmer

7th & 8th Day in Udaipur

3rd Day in Ajmer Pushkar

6th Day in Jodhpur

9th Day Good-bye  Rajasthan

Tour Plan in Brief

Flight Path

Note Down the Best Places to visit

Arrow

1. Amer Fort

2. Jaigarh Fort

3. Nahargarh Fort

4. Jal Mahal

5. Hawa Mahal

6. City Palace

7. Jantar Mantar

8. Albert Hall Museum

In Jaipur

1. Ajmer Sharif Dargah

2. Ana Sagar Lake

3. Brahma Temple

4. Pushkar Lake

In Ajmer & Pushkar

1. Sonar Qila

2. Havelis

3. Gadisar Lake

4. Bada Bagh

5. Sam Sand Dunes

In Jaisalmer

1. Mehrangarh Fort

2. Jaswant Thada

3. Umaid Bhawan Palace

4. Mandore Gardens

5. Toorji ka Jhalra

In Jodhpur

1. City Palace

2. Jag Mandir

3. Jagdish Temple

4. Saheliyon ki Bari

5. Fateh Sagar Lake

6. Lake Pichola

In Udaipur

Have a wonderful & memorable 8 Nights 9 Days Rajasthan Tour

Find Detail Tour Itinerary

Book tours at best deals...!!