10 Most Charming Lakes of Rajasthan

By Rajasthan Cab

Lake Pichola

1

Pushkar Lake

2

Gadisar Lake

3

Sambhar Salt Lake

4

Doodh Talai Lake

5

Jaisamand Lake

6

Fateh Sagar Lake

7

Man Sagar Lake

8

Siliserh Lake

9

Ana Sagar Lake

10

Book Rajasthan Tour Now